Злокачествени кръвни заболявания

Злокачествените кръвни заболявания се разглеждат като резултат от неконтролируема пролиферация на една или повече клинични линии, загубили присъщата за здравите клинични способности за диференциране.

 

  1. левкемии
  2. миелопрофилиферативни заболявания
  3. лимфоми, в това число миелом

 

Основни изследвания:

Включват хематологични изследвания – Hb, erys, Hct, еритроцитни индекси, leuc, Thr, Ret, ДКК, морфология на еритроцити. Клинично химични анализи – общ белтък, албумин, електрофореза на серумни белтъци, пикочна киселина, билирубин, ензими, количествено изследване на имуноглобулини.

 

Разширени изследвания:

  1. левкоконцентрат
  2. морфология и оценка на костния мозък
  3. цитохимични изследвания на клетки в натривка от периферна кръв, левкоконцентат, костен мозък, лимфен възел, ликвор
  4. имуноелектофореза

 

Специални анализи:

– имунофенотопна оценка на клетките – флоуцитометричен анализ

– хромозомен анализ

– ДНК анализ

 

Остри левкемии

Малигнено кръвно заболяване, което се характеризира с неконтролирано, неспирно разрастване на неопластично променена хемопоетични клетки.

Атипичните левкемични клетки наподобяват по своите цитологични белези родоначалните елементи на хемопоезата.

Злокачественото разрастване се дължи главно на смущения в клетъчното диференциране. Повишава се броят на клетките в стадии на митоза, на дългоживеещите и неделящи се левкемични клетки, нарушава се нормалното равновесие между новообразувани и разрушени клетки.

Патоморфологично са засегнати – костен мозък. В ранните стадии – огнищно разрастване на левкемични клетки, дифузна левкозна инфилтрация на костния мозък. Левкозна инфилтрация има в слезката, черен дроб, бъбреци, лимфни възли. Рядко се засягат бял дроб, сърце, ЦНС, надбъбрек, простата, тестиси, яйчници и др.

В основата на клиничните симптоми лежат два особености на патологичния процес:

1) разрастване на бластни клетки с костния мозък

2) левкозна инфилтрация в редица други органи

Бластната метаплазма на костния мозък стеснява силно полето на нормалната хемопоеза, в резултат на което се развиват различни по степен: анемии, гранулоцитопения, тромбоцитопения, с всички произлизащи от това последици.

В зависимост от водещата симптоматика:

– анемична форма

– хеморагична форма

– язвено-некротична форма

– болкова форма

– невро-менингелана и др.

Кръвната картина се характеризира с: анемия (зависи от метаплазията в костния мозък), тромбоцитопения, брой на левкоцитите – силно увеличен (левкемична форма), умерено увеличен (сублевкемична форма), нормален или намален (алевкемична форма).

Морфологичния субстрат на злокачествена пролиферация са атипичните левкоцитни клетки. Това са атипични, неопластично променени бластни клетки (паралевкобласти, парабласти, параформи и др.). Установяват се в костния мозък, периферната кръв, както и в други органи.

Атипизмът на левкемично-трансформираната клетка се изразява чрез различни промени в характерните за нормалните бластни предшественици морфологични признаци:

1) Силно вариабилни размери на клетката:

– абнормна големина (гигантобласти)

– абнормно малки клетки (микропарабласти)

2) променено съотношения ядро-цитоплазма

3) Множествени и дребни или единични огромни нуклеоли

4) Вакуолизация на ядро и цитоплазма

5) Диспропорции в съзряването на ядро и цитоплазма

6) Азурофилна гранулация в цитоплазмата

7) Пръчици Auer

8) Променен цитоплазмен ръб – кантриран, издатъци, ушички и др.

Костния мозък се характеризира с хиперцелуларен, но с разрастване на атипични бластни клетки (монотонна картина от патологично пролифериращия клон пробласти), остатъци от еритробластно и мегакариоцитно кръвотворене в различна степен, в по-ранните етапи (при все още запазена гранулоцитопоеза), в периферната кръв:

L1 – остра микролимфобластна левкемия

L1 е най-честата форма остра лимфобластна левкемия при децата. Характеризира се с хомогенна популация на малки клетки (до 2 пъти по-големи от малките Ly), правилна форма на ядрата

L2 – остра макролимфобластна левкемия

L2 е най-честа при възрастните. Характерна популация от големи клетки

L3 – остра лимфобластна левкемия тип Burkitt

Хомогенна популация от големи клетки.

М1 – остра миелобластна левкоза без матурация

10% от всички меелобластни остри левкози.

Периферна кръв – анемия, тромбоцитопения и различен процент миелобласт

Костния мозък – метаплазия от бластни клетки без гранули, липсва по нататъшна матурация.

М2 – остра миелобластна левкоза с матурация

30% от всички миелобластни остри левкози

Матурацията до промиелоцит и/или по-зрели гранулиоцити.

Бластни с азурофилни гранули, телца на Auer

Най-малко 50% от костно мозъчните клетки са миелобласти и промиелобласти

M3 – остра промиелоцитка левкемия

11% от всички миелобластни остри левкози

Преобладават атипични бласти с изразена азурофилна гранулация и мегахромазия

М4 – остра миеломоноцитна левкоза

37% от всички миелобласти остри левкози

Най-малко 20% от ядрените клетки на костния мозък и/или кръвта са промоноцити и моноцити. Повече от 20% са миелобласти.

М5 – остра монобластна левкемия

Срещат се два типа – недиференциран М5A (монобластен) и диференциран М5в (моноцитен)

M5A без матурация. Преобладават монобласти.

М5в с матурация. Предимно моноцити. В периферната кръв атипични моноцити.

М6 – еритролевкемия (боклонална левкемия)

Характеризира се с еротробласти > 50 % с изразен атипизъм, миелобласи и промиелоцити > 30%, телца на Auer.

M7 – остра мегакарбиобластна левкемия.

Атипични незрели магакариоцити, често еволюира в М1 (М2)

М0 – недиференцирана

Морфологичния вид на атипичните бласти не може да бъде отнесен към нито един от видовете М1 – М7

CLL – хронична лимфолевкоза

Системна и необратима пролиферация на клетките от лимфната редица в лимфните възли, слезката, периферната кръв, костния мозък и др.

Кръвна картина

– умерено до слабо изразена анемия

– левкоцитоза – вариrа от 15×109/L до 200×109/L

– абсолютна лимфоцитоза, като морфологично Ly са неотличими от нормалните (най-често малки, оскъдна цитоплазма)

– моноклоналните левкемични Ly са с променена мембранна флуидност (повишена твърдост и чупливост) – лесна ранимост – сенки на Боткин-Гумпрехти

Костния мозък

В ранни фази има малки промени. С развитието на заболяването лимфоцитите инфилтират костния мозък и заместват хемопоетичната тъкан. Еритробластния ред е редуциран, в различна степен изразен мегалобластоидизъм намалени и с одесняване гранулоцитната популация

Единични мегакариоцити – важен цитологичен критерии за оценка на прогресията на процеса. Наличие на > 50 Ly в миелограмата

Миелопролифератични нарушения включват малигнени процеси със значително по доброкачествено протичане в сравнения с острите левкемии

– хронична

– миелофиброза

– полицитемия вера

CM2 – хронична гранулоцитна левкемия

Миелопролиферативно нарушение при което се запазват способностите на левкемична трансформираните клетки да се диференцират от незрели до зрели.

Кръвна картина:

– анемия – различна степен

– увеличаване брой Thr до изразена тромбоцитемия

– левкоцитите обикновено са над 100×10 9 L

– хемограмата = миелограмата

левкемия

Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.