Екологични фактори на средата на живот

Същност на екологичните фактори на средата. Средата на живот е тази част от природата в която живеят организмите.
Има три основни среди на живот: сухоземна, водна и живите организми. Птиците, катериците, паяците са обитатели на сухоземната среда. Шаранът, делфинът, пиявицата – обитават водната среда. Тениите, маларийният плазмодий и други паразити обитават организма на своите гостоприемници.
Сухоземната среда на живот включва: почвата (някои приемат почвата за основна среда на живот. По-правилно е тя да се смята като част от сухоземната основна среда), пясъците на пустините, въздухът, скалите и други. Водната среда на живот включва: океаните, моретата, езерата, реките, блатата и др. Живите организми са среда на живот за паразитите.

Биотоп. Даден вид организъм не се среща навсякъде в своята среда на живот. Той живее на определени места – там където намира необходимите условия за живот. Именно тези участъци от средата, които предлагат необходимите условия на живот на организмите се наричат БИОТОП.
Клекът, географският лишей и копривата например са обитатели на сухоземната среда, но в нея те се срещат само в определени биотопи. Клекът расте в най-високите открити части на планините, географският лишей се среща по голите скали, а копривата расте в ниските части в почви богати на хумус.

Местообитание. В даден биотоп могат да живеят много видове организми. Макар, че условията на живот са, общо взето сходни, все пак те не са еднакви. Полската миша и орелът мишелов имат общ биотоп, но мишката живее върху почвата и се крие в дупки, а орелът в открити места с единични дървета. Конкретен участък на биотопа, където живеят отделни популации, се нарича местообитание.

Екологични фактори. Средата влияе върху организмите с определени свои елементи или фактори, които може да се измерват. Всяка среда например има определена температура, влажност, светлина и т.н. Влияние върху организмите оказват и взаимоотношенията между самите организми. Хищниците и жертвите им, паразитите и гостоприемниците им, отделните членове на семействата, стадата, ятата и други – силно си влияят едни на други. Всички тези елементи и фактори на средата, които оказват влияние върху организмите, се наричат екологични фактори.

Видове екологични фактори. Факторите на неорганичната среда се наричат абиотични екологични фактори. Факторите, възникващи в резултат на взаимодействие между организмите са биотични екологични фактори.
С възникване на човешката цивилизация и нейното развитие и нейното развитие влиянието на човека върху околната среда непрекъснато нараства. Това въздействие се определя като антропогенно или антропогенни екологични фактори.

околна среда на животЗакономерности при влиянието на абиотичните екологични фактори върху организмите. Абиотичните екологични фактори в зависимост от тяхната сила и количество имат различно действие върху организмите. Например различните температури се отразяват различно върху един и същ организъм. Именно заради това различаваме степени на въздействие. Степента на въздействие може да видите на фигура 1.2.

Под минимума и над максимума на определен фактор животът на даден организъм е невъзможен. В рамките между минимума и максимума, животът, макар и възможен не протича еднакво благоприятно. Само в една тясна зона – оптимума, организма се чувства добре. Между оптимума и минимума и оптимума и максимума са зоните на песимума, където организмът не загива, но животът му е застрашен и затруднен. Колкото зоната между минимума и максимума е по-голяма, толкова организмът живеещ там е по-пластичен или е с по-голяма екологична пластичност.
Екологична пластичност е възможностите на даден организъм да понася измененията в силата или количеството на даден абиотичен екологичен фактор.

Екологични групи организми. В зависимост от екологичната пластичност на организмите, ние ги разделяме на следните екологични групи:

СТЕНОБИОНТИ – те имат малка екологична пластичност. Пример за стенобионт е Еделвайсът, който може да расте само при определена температура, определена влага и скален състав.
ЕВРИБИОНТИ – имат голяма екологична пластичност. Пример за това е лисицата. Тя живее при много различни и силно колебаещи се условия.

Комплексно влияние на абиотичните фактори. Екологичните фактори обикновено влияят комплексно върху всички организми. Например с увеличаване на силата на вятъра сухоземните организми намаляват поносимостта си към ниските температури.

Адаптация на организмите. Изменената под влияние на дейността на организмите среда, която вече предлага други условия за живот, довежда до изменение в организмите. Така те се приспособяват АДАПТИРАТ към новите условия предлагаща средата. Този непрекъснат процес наричаме адаптация към изменящата се среда.

Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.