Пожари

Пожарите като бедствие. Обща характеристика на пожарите

   Пожарите като бедствие са една от основните заплахи за живота и здравето на хората. Те са с много специфични характеристики, предвид възможните причини за възникването им и типа на уврежданията, предизвикани при хората. Проблемът е актуален и постоянен, тъй като това бедствие всяка година причинява огромни човешки и материални загуби в много райони на планетата. Пожарите с големи мащаби причиняват нарушение в екологичното равновесие на околната среда, поради неконтролируемо високите температури и голямото количество газове и пари, отделени при горенето.
     В зависимост от причината за възникването им, пожарите са антропогенни и стихийни/природни/ бедствия. В първия случай причината за възникването на пожара е невнимателното и безотговорно боравене с огън, недобрата поддръжка на съоръжения и инсталации или неспазване на правилата за охрана на труда. Във втория случай причините  за пожар са изключителните горещини, падането на мълнии, изригването на вулкани.
     Пожарът е неконтролируем, сложен, физико-химичен процес на горене. Към основните явления, които определят процеса на пожара, се отнасят химичната реакция на горенето, отделянето на топлина и продуктите на горенето /токсичния дим/. Закономерностите на явленията и тяхната взаимна връзка определят обстановката на пожара, която зависи от размерите, вида и скоростта на горенето, от количеството на отделящата се топлина и количеството и свойствата на отделящите се продукти. Обстановката на всеки пожар определя степента на опасност за хората и материалните ценности.
     Действието на огъня върху живите организми може да бъде смъртоносно в пределите на няколко секунди или да предизвика една от най-сложните травми на човешкия организъм.
     Няколко са основните поразяващи фактори, които водят до увреждане здравето на хората при пожари:
голям пожар1. Термичен фактор.
2. Токсичен фактор.
3. Механичен фактор.
4. Стрес фактор.
     В голяма част от случаите е налице комбиниран травматизъм, тъй като се проявява действието на няколко поразяващи фактора едновременно.
      Най-големи са неяснотите по отношение на токсичния фактор, тъй като не може да се предвиди с голяма точност вида на отделените токсични вещества при всеки  пожар. В повечето случаи отравянията се  причиняват  от действието на няколко отровни вещества, което поражда необходимост от оценка на това въздействие върху хората в условията на пожар. В повечето случаи ефектът от едновременното действие на отделените при горенето химични вещества е от адитивен, синергичен и по-рядко антагонистичен тип.
     Многото специфични характеристики на пожарите като бедствие, големия брой поразяващи фактори, които при комбинираното си действие отнемат човешки животи и предизвикват тежки увреждания сред населението налагат изработването на комплексна програма за превенция и извънредна готовност за действие при пожари.
     Изработването на такава програма е важна необходимост, която може да доведе до предотвратяване на пожарите или да сведе до минимум последиците от тяхното възникване. Това е сложен процес, изискващ точна преценка на конкретните условия и предпоставки за възникване на пожар.
Четири са основните насоки за работа при разработването на такава програма:
1. Предотвратяване на пожарите и подготовка за действие при пожар.
2. Непосредствен отговор при възникнал пожар.
3. Възстановяване на човешките и материални ресурси след пожара.
4. Развитие след преодоляване на загубите вследствие на пожара.
     Важна стъпка при изработването на програмата е извършването на всестранен обзор за идентифициране на съществуващите или потенциалните рискове за пожар. На базата на получената информация се разработва план за действие, представляващ писмен документ, който набелязва целите, приоритетите, отговорностите за направляване и контролиране и сроковете за изпълнение. Всяка цел трябва да бъде точно определена, измерима, достижима, уместна и ограничена във времето.
     Набелязват се мерки в две основни направления:
1. Предотвратяване на пожарите.
2. Подготовка за действие при възникнал пожар.
     Действията, предприети в тези две насоки са с различен характер, но с еднаква значимост за намаляване на риска от възникване на пожари и ограничаване на последствията от тях. Ефективността на отговора зависи от качеството на предварителното планиране, обучение и тренировки.
     Всички структури в производствената и потребителската сфери, обществени сгради и транспорт, болници и училища и др. трябва да разработят конкретна програма за превенция и извънредна готовност, съобразена с индивидуалните особености, степента на риск и възможните причини за възникване на пожар.
     Разработването на програмата зависи от управлението на съответната структура, неговата политика и активното му участие в подготовката за действие при пожар.
Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.