Крупни химически аварии

І.Определение.
          Крупните химически аварии /КХА/ са критична ситуация, възникваща в резултат на взривяване на инсталации или съоръжения, при което се получават големи разрушения с  възникване на взривна вълна и се отделя голямо количество токсични вещества. КХА възникват и при избухване на пожари, като такива могат да се появят и в последствие.
ІІ.Причини.
          Най-често КХА възникват поради:
               1. Дефекти в проектирането и строителството на съоръжения.
               2. Нарушаване на правилата на техниката за безопасност.
               3. Въвеждане на нови технологии.
               4. Текучество на кадри.
               5. Стихийни бедствия.
          Особено опасна обстановка се създава при аварии в обекти, където се използват, произвеждат или съхраняват силно действащи отровни вещества като хлор, амоняк, азотни и серни окиси, въглероден окис и др.
          КХА възникват най-често в предприятия от следните отрасли:
                  1. Химическа промишленост.
                  2. Нефтохимическа промишленост.
                  3. Металургия.
                  4. Текстилна промишленост.
                  5. Хранително-вкусова промишленост.
ІІІ. Огнище на химическо поражение – определение.
          При КХА с отделяне на силнодействащи отровни вещества с подходяща физико-химична характеристика се сформира ОХП.
          Под това понятие се разбира територията и прилежащата и атмосфера, заразени с поразяваща или смъртоносна концентрация отровни вещества, с намиращите се на тази територия хора, животни и материални обекти, попаднали под въздействието на химичен агент в газообразно или аерозолно състояние.
химически аварии
          Размерите на зоните зависят от следните фактори:
                1. Количество на отделените отровни вещества.
                2. Физико-химични свойства на отделените отровни вещества.
                3. Географски фактори /релеф, растителност, почви, води, характер на сградите и др./ и метеорологични условия /посока и скорост на вятъра, температура и влажност на въздуха, валежи и др./.
          Важна характеристика на ОХП е неговата устойчивост, т.е. продължителността на съществуване на заразяването и подържане на токсичната концентрация.
ІV. Характеристика на медицинската обстановка при КХА.
          При КХА основен поразяващ фактор е токсичния, но към него могат да се прибавят термичен, травмичен и други фактори. В зависимост от това се наблюдават следните видове поражения:
                  • Монотоксични – отравянето се причинява от едно отровно вещество;
                  • Политоксични – поразяващо действие оказват две или повече токсични вещества;
                  • Комбинирани – освен токсичния, действат термичен, механичен и други фактори;
          При КХА за много кратко време се поразяват едновременно голям брой хора на обширна територия.
          Отровните вещества в ролята на поразяващи агенти нанасят тежки увреждания в организма на пострадалите и при неправилно лечение причиняват висока смъртност и инвалидност. Те проникват в организма главно през дихателната система и по-рядко през кожа и лигавици. По-голямата част от тях са с висока токсичност и могат да причинят интоксикации в много малки дози.
          Когато отделената в атмосферата газова смес представлява комбинация от няколко газа, нейното увреждащо действие е много по-силно изразено. Освен това е възможно взаимодействие между отровните вещества в газовата смес, при което се получават нови токсични продукти.
V.Организация на медицинското осигуряване.
          При възникване на КХА в оказването на медицинската помощ доминира системата  “лечение на място”.
                 1. Първа медицинска помощ – оказва се на границата на огнището на поражение в обем, който зависи от квалификацията на оказващия помощта. Пострадалите се издирват, сортират и изнасят на носилка от заразената зона. При необходимост се провеждат мероприятия за поддържане на основните жизнени процеси.
                2. Квалифицирана медицинска помощ –  оказва се  в упълномощената за това близкостояща до аварията болница, в която се организира специализиран токсотерапевтичен стационар на базата на терапевтичното отделение, което се подсилва с токсикологичен екип.
                3. Специализирана медицинска помощ – оказва се в специализирани токсикологични клиники /НИСНМП“Пирогов” и в някои регионални болници в страната/. Специализирана токсикологична помощ може да се окаже и от токсикологични групи за бързо действие, които са с голяма мобилност и подсилват лечебната база в района на КХА.
VІ. Обща лечебна тактика при масовите остри отравяния.
          Условията на аварийния инцидент и масовия характер на агресията обуславят наличност на определени особености в лечението, които ги различават от единичните токсични поражения от същия вид нокси.
Подготвителен раздел.
          Единната подготвителна  програма има следните групи меропирятия:
                 • Събиране на предварителна информация от отделните райони за възможните токсични нокси в промишле­ните предприятия, земеделските стопанства, бита и др., които могат при възникнали благоприятни условия да причинят масови отравяния. Тази инфор­мация трябва да бъде текуща и да се предоставя на ръководството на здравеопазването в района.
                 • Определяне и разчет на медицинските и дру­ги транспортни средства и кадри, които денонощ­но да бъдат задължени в определен район да про­ведат медикоспасителни мероприятия при възник­ване на масови отравяния.
                 • Определяне легловия фонд във всяко болнич­но заведение, на който ще се настаняват болни при масови отравяния, като крайнотежките се хоспитализират в реанимационни и интензивни отделе­ния, а другите в детски (за пострадали деца), вът­решни и други отделения.
                 • Предварително определяне на медицинските
кадри (лекари, сестри, лаборанти и санитари), които да обслужват постъпващия контингент отрове­ни.
                 • Ръководството на здравеопазването в райо­на да определя предварително резервни сгради и помещения за допълнително разгъване на болни­ца при извънредно масов характер на отравянето.
                 • Определяне предварително на необходимите медикаменти и други видове лечебни средства, достъпни за медицинския със­тав през всяко време на денонощието за обслуж­ване на уточнен среден обем на отравянето. Така­ва готовност е необходима в подготвителния раз­дел на единната доктрина, за да се избегне губенето на време при възникнал инцидент, което е за сметка на пострадалите.
Терапевтичен раздел.
           В него са определени два вида данни:
                   • Критерии за преценка на вида на интоксикацията и степента на пораженията от нея при отравянията /медицинско разузнаване/;
                   • Обем и вид на лечебната помощ на трите етапа на обслужване на пострадалите: на мястото на инцидента, в транспортното средство и в болничното заведение;
Основни мероприятия при лечение на  масови отравяния:
                   1. Извеждане на пострадалите от ОХЗ.
                   2. Реанимационни методи – прилагат се при теж­ките и крайнотежките степени на поражение на пострадалите в трите етапа на тяхното обслужва­не. Те биват: дихателна и кардиоваскуларна реанимация и коригиращозаместителна терапия.
                   3. Пулмопротективни средства – аерозолна и парентерална форма на различни меди­каменти, с които се преодоля­ва бронхо-алвеоло-капилярният блок; диуретици, с които се преодолява ток­сичният оток и др.
                   4. Антидотни средства – лекарства, съобразени с вида на действащата нокса, приложени аерозолно или парентерално, фракционирано, многократно в трите етапа на обслужване.
                   5. Антихипоксични медикаменти.
                   6. Протективни медикаменти и комбинации спря­мо засегнатите органи и системи от действащите отрови.
                   7. Детоксични очистителни методи на кръвта: обменно кръвопреливане и диализа – по показа­ния на стационара.
                   8. Антибиотици и имунопротективни средства спрямо възпалителните изменения в белите дро­бове.
                   9. Симптоматични средства – по показания.
Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.